Rabu, 3 September 2014

400 bakal haji mengadap

400 bakal haji mengadap

Oleh Imelda Farrah Zohre HA Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin ...

Perintah Kesihatan Mental 2013 berkuat kuasa 1 November

Perintah Kesihatan Mental 2013 berkuat kuasa 1 November

Oleh Yusrin Junaidi   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan P ...

Terharu, gembira ziarahi tanah suci

Terharu, gembira ziarahi tanah suci

Oleh Imelda Farrah Zohre HA Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Sebilangan pegawai yang ditugaskan untuk mengiringi jemaah-jemaah haji negara dijangka aka ...

Kecekapan jurutera rangkaian penting untuk kejayaan IPv6

Kecekapan jurutera rangkaian penting untuk kejayaan IPv6

Oleh Normazlina M.D   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Pengarah Eksekutif Asaff Solutions Sdn Bhd, Awang Haji Mahmud bin Mohd Daud hari ini menekankan mengenai keperluan bagi pel ...

54 pelajar terima biasiswa BSJV

54 pelajar terima biasiswa BSJV

Oleh Abdul Rahim Haji Ismail   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP) telah mengenal pasti bahawa permintaan jumlah tenaga yang kian berkemba ...

DPMM mulakan lawatan rasmi ke Singapura

DPMM mulakan lawatan rasmi ke Singapura

Gambar oleh Muiz Matdani & Infofoto   SINGAPURA, 1 Sept – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di ...

Kebajikan kaunselor, klien perlu dilindungi

Kebajikan kaunselor, klien perlu dilindungi

Oleh Sim Y. H.   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Adalah amat penting bagi Akta Kaunseling dan Etika Kaunseling wujud di Negara Brunei Darussalam supaya kebajikan kaunselor dan k ...

400 bakal haji mengadap

Oleh Imelda Farrah Zohre HA Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pe libeh ...

September 02, 2014

Berita Bergambar

© 2011 Media Permata Online. All Rights Reserved.

Scroll to top